Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwały nr XL / 285 / 22 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030” - plik w formacie pdf

 

Strategia Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030 - plik w formacie pdf