DODATEK ELEKTRYCZNY

 

Centrum Usług Społecznych w Rychwale informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego w siedzibie CUS tj. ul. Sportowa 11 62-570 Rychwał.

Wnioski o dodatek elektryczny składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023r.

Ważne! Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu,
w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB. 

WAŻNE! Przez źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną rozumie się pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne/ bojler elektryczny.

Dodatek elektryczny wynosi:

  • 1 000 złlub,
  • 1 500 zł- w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh do wniosku dołączyć należy rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zwiększone zużycie energii elektrycznej w 2021 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym korzystającym z energii elektrycznej z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego);
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym;

gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

Wniosek o wypołate dodatku elektrycznego plik w formacie pdf