W dniu 14 grudnia roku /środa/ o godzinie 8.30 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XLIX   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku /środa/
o godz. 8:30
w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK  OBRAD

XLIX Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 grudnia 2022 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XLVIII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychwał z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rychwał na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2023  Środowiskowego Domu Samopomocy  Typu D w Rozalinie.
 14. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Rychwale oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Rychwale na 2023rok.
 15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live