KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie
informuje:
Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika,
że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami.
„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „upadek osób”, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych.
Od 1 stycznia do 31 października bieżącego roku w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie odnotowano 24 zdarzenia wypadkowe w kategorii upadek osób, co stanowi ponad 43 % w ogólnej liczbie wypadków.
Najczęściej dochodziło do upadków z wysokości (np. drabin, schodów, podestów),
w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych oraz na nawierzchni podwórzy, pól czy ciągów komunikacyjnych.
Przyczyną większości upadków był zły stan nawierzchni (nierówne, śliskie, grząskie).
Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody.
Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni.
Zima jest okresem kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.
Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Krótszy dzień pracy
i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

• Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne).
• Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza, zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.
• Stosuj oświetlenie podwórzy.
• Zimą likwiduj śliskość nawierzchni przez usuwanie śniegu , posypuj piaskiem, popiołem lub solą gospodarczą drogi komunikacyjne gospodarstwa.
• Schody po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone - zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału.
• Sprawdzaj stan stopni w maszynach gospodarczych, drabinach i podestach przed ich użyciem.
• Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć
i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.


Opracowała
mgr inż. Ewa Jakubowska
Z-ca Kierownika PT KRUS w Koninie