INFORMACJA - . zamrożenie cen prądu

Dla odbiorców uprawnionych - przedsiębiorców i innych jednostek w 2023 roku.

Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 224, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002243) określono maksymalną cenę dla odbiorców uprawnionych m.in. przedsiębiorców będących mikroprzdsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, podmiotów systemu oświaty, związków wyznaniowych, kościołów, kół gospodyń wiejskich, jednostek ochotniczych straży pożarnych, jednostek opieki zdrowotnej i innych - szczegółowy katalog odbiorców uprawnionych został wyszczególniony w art. 2 pkt. 2 lit b-e ww. ustawy.

Cena prądu w 2023 roku będzie gwarantowana, nie przekroczy maksymalnej ceny wynoszącej 785 złotych za megawatogodzinę (MWh ), przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Cena gwarantowana może zostać stosowana w rozliczeniach pod warunkiem, że odbiorca uprawniony, złoży do 30 listopada 2022 roku stosowne oświadczenie swojemu dostawcy prądu.

Złożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie stanowi warunek konieczny, aby korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh od 1 grudnia 2022 roku. Niezłożenie w terminie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, upoważnia przedsiębiorstwo energetyczne do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po 30 listopada 2022 roku, zobowiązuje przedsiębiorstwo energetyczne do stosowania wobec odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2299 - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002299 ).

 

Dla odbiorców „indywidualnych – gospodarstw domowych”, rolników, posiadaczy karty dużej rodziny, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 224), gospodarstwa domowe (odbiorcy uprawnieni o których mowa w art. 2 lit. a tejże ustawy), mają zagwarantowaną cena prądu w 2023 roku, która nie przekroczy maksymalnej ceny wynoszącej 693 złotych za megawatogodzinę (MWh ), przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Cena ta będzie stosowana po przekroczeniu przewidzianego na 2023 roku, w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 - treść ustawy : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002127), limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego 2 MWh.

Do zużycia mieszczącego się w limicie 2 MWh, będą stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne stawki zależne od dostawcy energii i zawartej dotychczasowej umowy, stawki te nie mogą być wyższe od maksymalnej ceny wynoszącej 693 złotych za megawatogodzinę (MWh ).

Zastosowanie limitu 2000 kWh, dla odbiorcy uprawnionego (gospodarstwa domowego), jest obligatoryjne, nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony odbiorcy uprawnionego.

Ustawa z 7 października 2022 r., przewiduje możliwość zwiększenia maksymalnego limitu wynoszącego 2 MWh zużywanej energii elektrycznej rozlicznej po stawkach „niższych” niż cena maksymalna dla wybranych grup odbiorców do limitu maksymalnego wynoszącego:

  • 2,6 MWh dla odbiorcy uprawnionego m.in. posiadającego lub wspólnie zamieszkałego z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 3 MWh dla odbiorcy uprawnionego m.in. prowadzącego gospodarstwo role lub dział specjalny produkcji rolnej, posiadaczy karty dużej rodziny.

Aby skorzystać ze zwiększonego maksymalnego limitu zużywanej energii elektrycznej, rozlicznej po stawkach „niższych” niż cena maksymalna, konieczne jest złożenie podmiotowi uprawnionemu (dostawcy prądu), przez odbiorcę uprawnionego  stosownego oświadczenia wraz z wyszczególnionymi w ustawie z dnia 7 października 2022 roku załącznikami. Oświadczenie to składa się niezwłocznie,  nie później niż do 30 czerwca 2023 roku, po tym terminie złożenie oświadczenia nie będą uprawniały do pozyskania zwiększonego limitu zużycia energii.

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego umożliwiający skorzystanie ze zwiększonego limitu, może się różnic w zależności od dostawcy energii - przedsiębiorstwa energetycznego z którym została zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej. Wzory oświadczenia odbiorcy uprawnionego zostały zamieszczone przez dostawców energii na ich stronach internetowych.

Dla odbiorcy mającego zawartą umowę z Energa Obrót wzór oświadczenia można pobrać ze strony https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/rzadowa-tarcza-energetyczna .

Dodatkowo w art. 15 ustawy z 7 października 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadza została „zasada”, że jeżeli między 1 października 2022 roku a 31 grudnia 2023 roku, zużycie energii przez odbiorcę uprawnionego -  gospodarstwo domowe, wyniesie nie więcej niż 90 % zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej  w okresie od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, do rozliczeń za zużywaną energię w 2024 roku zostanie zastosowany upust równowartości 10 % łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii oraz usług dystrybucji, poniesionej przez odbiorcę uprawnionego - gospodarstwo domowe w okresie od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

.