I N F O R M A C J A

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw1)  (Dz. U. z dnia 19 września 2022 r., poz. 1967). Nowelizacja Ustawy o dodatku węglowym wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją Ustawy. Komu będzie przysługiwała dopłata do węgla po zmianach prawa i kiedy nastąpi jej wypłata?

 

Komu przysługuje dodatek na węgiel po zmianie Ustawy?

Po nowelizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że - według nowych kryteriów - wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

W pierwotnej wersji obowiązywała zasada jednego dodatku do węgla na jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska interpretacją Ustawy po jej wejściu w życie, dofinansowanie to miało być wypłacane na każde odrębne gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, czy zamieszkuje ono w jednym budynku pod tym samym adresem z innym gospodarstwem domowym. Jednak w wyniku nadużyć w postaci mnożenia liczny odrębnych gospodarstw domowych w tym samym budynku, podjęto decyzję o doprecyzowaniu tego zapisu w Ustawie.

Definicja gospodarstwa domowego w ustawie o dodatku węglowym po nowelizacji

Gospodarstwo domowe w Ustawie o dodatku węglowym zdefiniowano jako:

1. Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W nowelizacji Ustawy dodano zapis doprecyzowujący beneficjentów tego świadczenia. Zgodnie z nim „W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.” Ponadto dodano przepis umożliwiający odrzucenie wniosków o dodatek węglowy, jeśli zostały one złożone przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem. Wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Przykład.
W domu jednorodzinnym mieszkają dwa odrębne gospodarstwa domowe – na parterze domu młode małżeństwo, piętro zaś zamieszkują rodzice jednego z małżonków. W myśl nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, jeśli posiadają ten sam adres, obu rodzinom przysługuje łącznie
prawo do jednej dopłaty, nawet jeśli prowadzą zupełnie odrębne i niezależne od siebie gospodarstwa domowe. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie musieliby wyodrębnić lokale mieszkalne w tym budynku. Dopłatę do ogrzewania otrzyma ta rodzina, która pierwsza złoży wniosek.

Kilka gospodarstw domowych w jednym budynku, a prawo do dodatku węglowego po nowelizacji ustawy

W przypadku budynku wielorodzinnego odrębne gospodarstwa domowe zamieszkujące poszczególne mieszkania mają prawo do dodatku węglowego - jeśli stanowią odrębne lokale mieszkalne. Mimo, iż jest to ten sam budynek, to jednak mają one wówczas odrębny adres.

Jeśli mieszkańcy budynku wielorodzinnego, który jest ogrzewany węglem, kupują go w ramach wspólnoty, mogą ubiegać się o dodatek węglowy. Przysługuje ono każdemu gospodarstwu domowemu oddzielnie.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł do węgla przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ponadto bezwzględnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie jednego z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważne! Dotychczas złożone wnioski o dodatek węglowy gmina rozpatrzy według nowych przepisów.

Ważne! Dodatek węglowy przysługuje niezależnie od stanu prawnego zamieszkiwanej nieruchomości. Oznacza to, że może go otrzymać także najemca, dzierżawca, czy osoba użytkująca dany lokal, czy też dom. Jednak wówczas nie może ubiegać się o niego właściciel. Dodatek węglowy przysługuje osobie zamieszkującej daną nieruchomość, a nie będącej jej właścicielem.

Weryfikacja wniosku o dodatek węglowy

W aktualizacji Ustawy o dodatku węglowym dodano zapis umożliwiający weryfikację złożonego wniosku o dodatek węglowy. W przypadku wątpliwości co do liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem wójt, burmistrz albo prezydent będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy. Jednak wnioskujący musi uprzednio wyrazić zgodę na tą formę kontroli. Jeśli się nie zgodzi na wywiad środowiskowy, wówczas wniosek automatycznie zostanie odrzucony.

Ponadto urzędnicy będą mogli ustalić stan faktyczny na podstawie:

1) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie:

 1. a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 2. b) świadczenia wychowawczego,
 3. c) dodatku osłonowego,
 4. d) dodatku mieszkaniowego,

3)  informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców.

Co z wnioskami o dodatek węglowy złożonymi do 20 września?

Już złożone wnioski o dodatek węglowy gmina rozpatrzy według nowych przepisów. Nie trzeba składać nowego formularza.

Kiedy będzie wypłacany dodatek węglowy?

UWAGA: Mocą znowelizowanych przepisów prawa urzędnicy mają obecnie dwa miesiące na rozpatrywanie wniosku o dodatek węglowy. W pierwotnej wersji Ustawy mieli na to jeden miesiąc.

Ważne! Dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy obowiązuje również względem wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 20 września 2022 r. .

Zgodnie z informacjami od poszczególnych gmin w kraju, część dodatków do węgla mogłaby już zostać wypłacona obywatelom, którzy złożyli wnioski od wejście w życie Ustawy, gdyż część z nich została już zweryfikowana. Jednak obecnie nie może to nastąpić, ponieważ gminy nie otrzymały jeszcze funduszy na ten cel od wojewodów. Dopłaty te finansowane są bowiem    z budżetu państwa, a nie z funduszy gmin. Według deklaracji minister Anny Moskwy, pieniądze mają trafić do gmin w najbliższych dniach. Wówczas te będą mogły rozpocząć wypłatę świadczenia.

Dodatek węglowy – do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o dodatek węglowy można składać do urzędu miasta bądź gminy, położonego ze względu na miejsce zamieszkania, do dnia 30 listopada 2022 roku. Należy to zrobić na wzorze udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zobacz również:

Zmiana deklaracji w CEEB w celu otrzymania dodatku węglowego

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy.

Co to jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy został wprowadzony mocą Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym i znowelizowany (zmieniony) Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw1)  (Dz. U. z dnia 19 września 2022 r., poz. 1967). To  jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować ogromny wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym. Wielu z nich obecnie nie stać na zakup nawet 1 tony tego opału, gdyż ceny wzrosły nawet o 100 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niedobór tego surowca dodatkowo podbija stawkę. Dodatki na inne źródła ciepła

  UWAGA !   Dodatki na inne źródła ciepła (wyszczególnione w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw1)  (Dz. U. z dnia 19 września 2022 r., poz. 1967).

We wtorek 20 września 2022 r. weszła w życie w/w Ustawa wprowadzająca również m.in. ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Ustawa ta wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wynosi:

-  3 000 złotych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, wyłączeniem drewna kawałkowego,

- 2 000 złotych na olej opałowy,                                                                        

- 1 000 złotych w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe,

- 500 złotych dla ogrzewania na LPG.

 

Wnioski o te dodatki będą składane do samorządu. Wypłata tych dodatków ma następować w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wydłużyła przewidziany pierwotnie w Ustawie o dodatku węglowym termin wypłaty dodatku węglowego z jednego do dwóch miesięcy od złożenia wniosku (w przypadku wniosków złożonych po 30 października 2022 roku - do 30 grudnia 2022 roku). Nowe przepisy zakładają, że dodatek energetyczny, w tym dodatek węglowy, będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, przewidzianego Ustawą o wsparciu odbiorców ciepła.

WZÓR Wniosku na dodatek na inne źródła ciepła - znajduję sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/wnioski-do-pobrania-i-informacje-dla-gospodarstw-domowych-i-podmiotow-spolecznych-w-sprawie-dodatkow-z-tytulu-wykorzystania-niektorych-zrodel-ciepla