W dniu 19 września 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się 19 września 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

 

PORZĄDEK OBRAD XLV Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 19 września 2022 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale
  z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XLIV sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Rychwał i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/236/21 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rychwał.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Konińskim umowy użyczenia lokalu na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy z T-Mobile Polska S.A.
 15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XLV Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live