Informacja

 

logo

Rekrutacja uzupełniająca na rok żłobkowy 2022/2023

prowadzonego do 30 listopada 2022 r. w ramach projektu pn. „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi a od 1 grudnia 2022 r. jako jednostki budżetowej Gminy Rychwał.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka, zamieszkujące gminę Rychwał, województwo Wielkopolskie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 150 zł. za 1 dziecko, od 1 grudnia 2022 r. odpłatność za dziecko będzie zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Rychwał i maksymalnej opłaty za wyżywienie.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROZPOCZNIE SIĘ 15.06.2022 ROKU OD GODZINY 8.00 I POTRWA DO 31.07.2022 ROKU.
WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ BĄDŹ DOSTARCZYĆ
DO URZĘDU GMINY I MIASTA W RYCHWALE, PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ, POKÓJ NR 1.
DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: http://rychwal.pl/dla-mieszkancow/zlobek, www.zlobek.rychwal.pl
W ŻŁOBKU LUB W BIURZE PROJEKTU.

„Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Ogłoszenie rekrutacja uzupełniająca 2022 - plik w formacie pdf

Regulamin naboru uzupełniającego 2022 - plik w formacie pdf

Specjalne potrzeby uczestnika - formularz - plik w formacie pdf

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy - plik w formacie pdf

Załącznik nr 2 deklaracja udziału - plik w formacie pdf

Załącznik nr 3 oswiadczenie uczestnika - plik w formacie pdf

Załącznik nr 4 oświadczenia o statusie na rynku pracy - plik w formacie pdf

Załącznik nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu - plik w formacie pdf

Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji - plik w formacie pdf

Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wychowujacej dziecko - plik w formacie pdf