W dniu 3 czerwca 2022 roku /piatek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 roku /piatek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

 

Porządek obrad XLIII Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 czerwca 2022 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL , XLI , XLII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XL, XLI, XLII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rychwała za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rychwała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Rychwał i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rychwał na rok szkolny 2022/2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Rychwał na okres od 03 czerwca 2022r. do 31 października 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale „
 16. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live