Burmistrz Rychwała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Rychwał.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.), wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Rychwał będzie miało miejsce od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 26 maja 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu oraz pod adresem www.bip.rychwal.pl

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,  zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta Koniński w formie decyzji.

Zastrzeżenia i uwagi należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9 na piśmie na formularzu dostępnym na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale oraz w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na zlecenie Starostwa Powiatowego w Koninie opracowany został przez „LAS-R” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Snycerska 34/13, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Koninie.