Wszelkie sygnały dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy
i miasta Rychwał, według ich kategorii, można zgłaszać na podane numery telefonów:

 

Kategoria drogi

Kontakt

GMINNE

Tel. 601 781 400, 63 248 10 01 w. 26 

POWIATOWE

Tel. 508 267 237   lub  505 172 836

 WOJEWÓDZKIE

DW 443 Granica Gminy Wola Rychwalska – Granica Gminy Jaroszewice Grodzieckie (Bugaj)

Tel. 61 225 84 46 lub 603 794 331 

KRAJOWE

DK 25 Rejon Konin, Granica Gminy Dąbroszyn (Sporne) – Rychwał RONDO

Tel. 63 244 35 69 i 63 245 78 24

DK 25 Rejon Kalisz, Granica Gminy Biała Panieńska – Rychwał RONDO

Tel. 62 764 92 15 lub 698 629 849

Przypominamy również, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439 ze zm.) właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników, także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni.

Poniżej  fragment  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach regulujący kwestię odśnieżania chodników bez względu na kategorię drogi:

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

(...)

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

(…)

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem odpowiedzialny jest właściciel posesji bezpośrednio przylegającej do chodnika. Za właściciela uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości nie wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny albo karze nagany.