Dzisiaj tj. 17 grudnia 2021 r. podpisane zostały dokumenty kończące procedurę przekazania na rzecz gminy Rychwał sieci wodociągowej w m. Dąbroszyn, wybudowanej przez mieszkańców zainteresowanych przyłączami do sieci wodociągowej. Inwestycję przeprowadzili mieszkańcy zgodnie z zapisami Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Rychwał urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.
Gmina Rychwał czyni starania, aby na bieżąco zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozbudowujące się osiedla lub tereny zabudowy mieszkaniowej na bieżąco są wyposażane w niezbędną infrastrukturę. Potrzebny jest jednak czas i niezbędne zabezpieczenie środków przeznaczonych na ten cel. Dlatego też informujemy, że zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z ww. regulaminem, istnieje możliwość wybudowania wodociągu i/lub sieci kanalizacyjnej z własnych środków. W takim przypadku, na wniosek zainteresowanych osób, zawierane jest porozumienie, zgodnie z którym Gmina zwraca część kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy samodzielnie realizują taką inwestycję.