W dniu 25 listopada 2021 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXVI  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XXXVI   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu  25 listopada 2021 roku /czwartek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34

 

PORZĄDEK  OBRAD

XXXVI Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 listopada 2021 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale
  z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XXXV sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rychwał.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny  skupu  żyta,  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczania  podatku  rolnego  na  obszarze     
 16. Podjęcie uchwały w sprawie diety przysługującej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Rychwał.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rychwała.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychwał z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rychwał z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live