W dniu 15 września 2021 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXIV  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XXXIV   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu  15 września 2021 roku /środa/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34

PORZĄDEK  OBRAD

XXXIV Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 września 2021 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XXXIII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Rychwał oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Kazimierz Biskupi zadania z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu D.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Rychwale i nadania Statutu Centrum.
 14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live