W dniu 12 sierpnia 2021 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXIII  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK OBRAD XXXII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 12 sierpnia 2021 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych
  na XXXII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Rychwał.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rychwał do realizacji projektu konkursowego „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ” (RPWP.07.01.02-30-0086/19) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf) (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf) (plik w formacie pdf)

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live