Burmistrz Stefan Dziamara z absolutorium za rok 2019.
XX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale, która odbyła się 7 lipca br. poświęcona była m. in. wykonaniu budżetu za rok 2019. Dbałość o finanse oraz właściwe ich wykorzystanie jest piorytetem w działaniach rychwalskiego samorządu. Regionalna Izba Obrachunkowa analizując sprawozdanie budżetowe gminy nie miała wątpliwości, co do prawidłowego wydatkowania środków finansowych - wydając pozytywną opinię. Również radni w swoich opiniach nie zgłosili uwag.
Udzielenie absolutorium włodarzowi gminy było poprzedzone przedstawieniem przez burmistrza Raportu o stanie gminy za rok 2019. Wotum zaufania i absolutorium jakie rychwalscy radni jednogłośnie udzielili jest wyrazem zaufania i aprobaty dla działań podejmowanych przez burmistrza.
Stefan Dziamara serdecznie podziękował za okazane zaufanie, za wsparcie ze strony radnych, sołtysów, przedstawicieli kół i stowarzyszeń, szkół i innych jednostek organizacyjnych, spółdzielni, spółki komunalnej, a takze pracowników urzędu.- Na wizerunek naszej gminy pracujemy wszyscy i za tę pracę i poświęcenie bardzo dziękuję - mówił w swoim wystąpieniu burmistrz.

1

                                                                                                                       Przejdź do galerii>>