Deklaracja dostępności Oficjalnego serwisu informacyjnego Gminy Rychwał

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego serwisu informacyjnego Gminy Rychwał.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Podstrona Rychwal/Mapa: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • • Podstrona Rychwal/Galeria foto: publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • • Na podstronie Rychwal/Gmina w mediach: opublikowane odnośniki do filmów pochodzą z zewnętrznych stron internetowych
 • • Podstrona Rychwal/Jakość powietrza w Rychwale: wizualizacja wyników pomiaru pochodzi z zewnętrznego źródła (https://airly.eu)
 • • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Zdjęcia zawarte na stronie www.rychwal.pl mogą nie zawierać opisów tekstowych
 • Skróty klawiaturowe moga nie działać poprawnie na wymienionej stronie www

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Grund, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 2481001
 • . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, strony internetowej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu tej strony. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Rychwała
 • Adres: Plac Wolności 16
  62-570 Rychwał
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 632481001

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 1. 1. Budynek: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16

• Do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - Plac Wolności 16, prowadzą dwa wejścia, jedno od strony ul. Plac Wolności, drugie od strony parkingu za Urzędem Gminy. Do wejść prowadzą schody (nieoznaczone). Budynek nie jest wyposażony w system naprowadzania dźwiękowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

• W budynu nie ma zamontowanych wind, na piętro prowadza schody.

• W budynku Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzacych.

• Przed Urzędem znajduje sie jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepelnosprawnych.

• Nie ma możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy tłumacza języka migowego

 1. 2. Budynek: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale oraz Urząd Stanu Cywilnego w Rychwale

  • Do Budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Plac Wolności 21 prowadzą schody (nieoznaczone). Budynek nie jest wyposażony w system naprowadzania dźwiękowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • W budynku nie ma zamontowanych wind, na piętro prowadza schody.

  • W budynku Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzacych.

  • Przed Urzędem znajduje sie jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepelnosprawnych.

  • Nie ma możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy tłumacza języka migowego.