Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 000,00 zł, pożyczki do poziomu 100% kosztów kwalifikowanychdla rolników na instalacje fotowoltaiczne od 50 kW do 1 MW z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Pozostałe przedsięwzięcia w ramach Programu AgroEnergiaobjęte dofinansowaniem to elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, biogazownie, pompy ciepła a także nowe źródła ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące kogenerację lub ciepło odpadowe (bez utylizacji odpadów i geotermii).
Dofinansowane mogą być przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Beneficjentami programu mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni (osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, której łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz osoba ta co najmniej od 5 lat zamieszkała jest w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo).
Nabór trwa do 20.12.2019 r., dalsze nabory będą ponawiane do 2025 r.Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania.
Więcej informacji na:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/