XIX Sesja Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

25 maja br. w sali narad w Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale, poświęcona m.in. wykonaniu budżetu za rok 2015 oraz udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Rychwała. Podczas sesji, Radni podjęli uchwałę o zmianie w budżecie na rok bieżący i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023. Najważniejszym punktem w porządku obrad było jednak zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium włodarzowi gminy. Wszyscy Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Rychwała panu Stefanowi Dziamarze. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rychwale. Podobną opinię wyraził Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, który nie miał wątpliwości co do gospodarności wydatkowanych środków z gminnego budżetu w roku 2015 i wyraził opinię, że wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rychwała Stefanowi Dziamarze jest uzasadniony. Dziękując za udzielenie absolutorium, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara podkreślił, iż podsumowanie roku budżetowego to jeden z najważniejszych momentów każdego samorządowca. Słowa podziękowania burmistrz skierował w stronę radnych, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do sukcesu rychwalskiego samorządu.

 
XIX Sesja_5