Informujemy, że w ramach przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych gminy Rychwał"

na lata 2016 – 2017 wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rychwale przy ulicy Konińskiej 78, 62-570 Rychwał na kwotę 1 250 000,04 złotych. Na dzień 4 stycznia 2016 roku planowany jest termin podpisania umowy z wykonawcą. Po tym terminie zostanie opracowany harmonogram odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, który zostanie Państwu niezwłocznie dostarczony na poszczególne nieruchomości oraz opublikowany na stronie internetowej gminy Rychwał. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale w styczniu dostarczy pojemniki na popiół na nieruchomości, dla których zgłoszono zapotrzebowanie na te pojemniki.