Ogłoszenia i obwieszczenia

17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła kolejne zmiany w przepisach regulujących zasady wycinki drzew i krzewów.

 

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" zaprasza na spotkania informacyjne mieszkańców z obszaru działania LGD tj. Gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Szczegóły dot. terminów spotkań w poniżej informacji.

spotkanie nabory informacja 2017 1 kopia

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 23 maja 2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał przeznaczonych do sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.
LINK: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja

Informacja

Nabór wniosków do projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”

BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że 21 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń trzy wykazy: pierwszy wykaz dotyczy wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rychwale, drugi wykaz dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Rychwale i trzeci wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych w Rychwale i w Siąszycach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20. oraz na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie przekazuje wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał: „Informacje dla mieszkańców powiatu konińskiego” w sprawie rozporządzenia związanego z wystąpieniem w Polsce przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w celu ścisłego podporządkowania się.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. zobowiązuje wszystkich posiadaczy i hodowców drobiu i innych ptaków do zachowania szczególnej ostrożności, minimalizującej ryzyko przeniesienia wirusa. Wszyscy hodowcy drobiu i innych ptaków zobowiązani są do spełnienia nakazu zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc (adresu przetrzymywania drobiu) oraz ich ilości sztuk i gatunków, poprzez wpisanie się na : „Listę spisową”.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 6 lutego 2017 r. bezpośrednio wpisując się na „Listy spisowe” rozesłane przez sołtysów lub w tutejszym urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta.

Informacji dla mieszkańców powiatu konińskiego.

ptaki

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

Hodowcy drobiu powinni zachować szczególna ostrożność i odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa a w szczególności:

- wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach , w których są utrzymywane;

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.


Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy rozpoznawcze grypy ptaków to: zwiększona śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, drgawki skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki i nagły spadek nieśności.

Link do strony – Ulotka informacyjna :

http://piwkonin.pl/wp-content/uploads/2016/12/ulotka_ai.pdf

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie przypomina o konieczności dokonania przez posiadacza zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia . Ustalone podczas spisu: liczby i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Spisu dokonuje się na formularzu udostępnianym w Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Dokonywanie corocznego spisu jest okazją do uaktualnienia listy zwierząt w rejestrze zwierząt oznakowanych, dokonanie zaległych zgłoszeń rejestracji i przemieszczeń.