Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 7.2.2

Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest
w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina i Miasto Rychwał, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie
z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie
z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

OGŁOSZENIE

Informacja o wyborze Partnera

Opublikowano: 20 grudnia 2018