17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła kolejne zmiany w przepisach regulujących zasady wycinki drzew i krzewów.


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody osoby fizyczne są zobowiązane do zgłaszania zamiaru wycięcia drzew do Urzędu Giny i Miasta w Rychwale, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź mapkę, gdzie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo.
Po dokonaniu zgłoszenia, gmina będzie miała 21 dni, by przeprowadzić oględziny drzewa, które miałby zostać wycięte. Następnie samorząd będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Urzędnik sprawdzi np. czy drzewo bądź drzewa nie są chronione.
Urząd będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.
Jeśli w ciągu dwóch tygodni od oględzin, gmina nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzw. milcząca zgoda, to właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.
Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.
Pomimo zmiany przepisów należy w dalszym ciągu przestrzegać ochrony okresu lęgowego ptaków. W praktyce oznacza to, że prace związane z wycinką drzew prowadzone są poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków trwa od 1 marca do 15 października. Dlatego usuwanie drzew i krzewów można wykonywać od 16 października do końca lutego.
W przypadku rolników i podmiotów gospodarczych usunięcie drzew (o obwodach podanych wyżej) i krzewów (o powierzchni powyżej 25 m²) jest związane z uzyskaniem zezwolenia.
Nieruchomości objęte ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i wpisane do rejestru zabytków są chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Toteż wycinka drzew i krzewów z tych nieruchomości wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.