Urząd Gminy i Miasta w Rychwale informuje o możliwości zgłaszania szkód faktycznie powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy rolniczej, która miała miejsce w maju, czerwcu i lipcu 2016 r.
Zgłoszenia strat należy składać do tutejszego urzędu w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do 29 lipca 2016 r. – jest to termin ostateczny.
Zespół Komisji do spraw szacowania strat będzie spisywać protokoły w dniach 3, 4 i 5 sierpnia w godzinach od 8:00 do 14:00 zgodnie z niżej podanym harmonogramem.
Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, ma obowiązek dostarczyć do gminy, na terenie której ma siedzibę gospodarstwo protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.
Na podstawie złożonych zgłoszeń komisja do spaw szacowania strat dokona oszacowania w terenie i sporządzi protokoły strat.
Formularz zgłoszenia strat można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale – pok. nr 1, u sołtysa lub ze strony internetowej urzędu: www.rychwal.pl – aktualności.
DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszenia strat do protokołu
- Harmonogram prac Komisji do spraw szacowania strat
- Kurenda informacyjna – Susza 2016