logo

Informujemy, że w umowach w sprawie korzystania z usług Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale prowadzonego przez Gminę Rychwał, zawartych z rodzicami/opiekunami prawnymi znalazł się omyłkowo zapis: „Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości”. Zapis nie wpływa na umowy już zrealizowane.

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok żłobkowy 2021/2022

do projektu pn. „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych

z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

W projekcie uczestniczyć mogą osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, zamieszkujące gminę Rychwał, województwo Wielkopolskie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 150 zł. za 1 dziecko.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROZPOCZNIE SIĘ

04.05.2021 ROKU OD GODZINY 8.00 I POTRWA DO 28.05.2021 ROKU.

WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ BĄDŹ DOSTARCZYĆ
DO URZĘDU GMINY I MIASTA W RYCHWALE, PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ, POKÓJ NR 1.

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: www.zlobek.rychwal.pl W ŻŁOBKU LUB W BIURZE PROJEKTU.

DOKUMENTY DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ.

 

 

Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Uwaga! Prosimy o wydrukowanie formularzy w formacie PDF i wypełnienie ręczne

Dokumenty w formacie pdf:

1. Ogłoszenie 6.4.1 rekrutacjagłoszenie 6.4.1 rekrutacja

2. Regulamin Projektu Rychwał

3. Specjalne potrzeby uczestnika - formularz-1

4. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy-skonwertowany

5. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-skonwertowany

6. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika(czki) projektu

7. Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

8. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu2

9. Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawianiu w trudnej sytuacji

10. Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wych. dziecko

 

 

Logo programu Maluch plus

 

logo

Rekrutacja do projektu pn. „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Do projektu zapraszamy osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

W ramach projektu zapewniona zostanie opieka nad 16 dzieci w okresie od 1.12.2020 do 31.10.2022 roku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobowiązane do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 150 zł. za 1 dziecko.
Uczestnikami/czkami projektu będzie 16 pracujących (w tym przebywających na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim) rodziców/prawnych opiekunów dzieci, zamieszkujących gminę Rychwał, województwo Wielkopolskie.

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ 15.10.2020 ROKU OD GODZINY 8.00 I POTRWA DO 15.11.2020 ROKU.

WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY DOSTARCZYĆ
DO URZĘDU GMINY I MIASTA W RYCHWALE, PLAC WOLNOŚCI 16, POKÓJ NR 1.

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE GMINY:  http://rychwal.pl/dla-mieszkancow/zlobek LUB W BIURZE PROJEKTU.

 Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 maluch

Uwaga! Zaleca się wydrukowanie formularzy w formacie PDF i wypełnienie ręcznie

Dokumenty w formacie pdf:

1. Ogłoszenie 6.4.1 rekrutacjagłoszenie 6.4.1 rekrutacja

2. Regulamin Projektu Rychwał

3. Specjalne potrzeby uczestnika - formularz-1

4. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy-skonwertowany

5. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-skonwertowany

6. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika(czki) projektu

7. Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

8. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu2

9. Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawianiu w trudnej sytuacji

10. Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wych. dziecko

 

Dokumenty do pobrania w formacie *doc:

1. Ogłoszenie 6.4.1 rekrutacjagłoszenie 6.4.1 rekrutacja

2. Regulamin Projektu Rychwał

3. Specjalne potrzeby uczestnika - formularz-1

4. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy-skonwertowany

5. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-skonwertowany

6. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika(czki) projektu

7. Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

8. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu2

9. Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawianiu w trudnej sytuacji

10. Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wych. dziecko