Wiadomości

Umowa RPWP.03.01.01-30-0129/17-00
Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

20 listopada br. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Rychwale w kadencji 2018-2023.