W dniu 14 marca 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XL  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

ZAWIADOMIENIE 

        Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję

XL   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

        Sesja odbędzie się w dniu 14 marca 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK  OBRAD

XL Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 marca 2022 roku

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
  4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XXXIX sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
  7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu leśnego na potrzeby budowy ścieżki edukacyjno- przyrodniczej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Rychwał w 2022 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zmiany do „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji w Gminie Rychwał programu osłonowego Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Miasta Rychwał.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Biała Panieńska.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Czyżew.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Dąbroszyn.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Broniki.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Franki.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Grabowa.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Gliny.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Grochowy.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Jaroszewice Grodzieckie.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Jaroszewice Rychwalskie
  27. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Kuchary Borowe.
  28. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Kuchary Kościelne
  29. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Lubiny.
  30. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Modlibogowice.
  31. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Rozalin.
  32. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Rybie.
  33. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Siąszyce Trzecie.
  34. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Siąszyce.
  35. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Święcia.
  36. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Zosinki.
  37. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Wardężyn.
  38. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Wola Rychwalska.
  39. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Złotkowy.
  40. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
  41. Wolne wnioski.
  42. Zamknięcie XL Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 14.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live