Ułatwienia w budowie domów do 70 m2 w ramach programu „Polski Ład”

wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 2351 ze zmianami).
Program stwarza możliwość budowy niedużych, wolnostojących domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, na własne potrzeby mieszkaniowe.
Ustawa zakłada ułatwienia w budowie niedużego domu jednorodzinnego w uproszczonej procedurze, który ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkalnych, bez konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
Inwestor musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,projektowany budynek musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszar oddziaływania domu musi w całości mieścić się na działce, na której będzie stawiany, czyli nie może oddziaływać na działki sąsiednie, oraz musi
spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jedn. Dziennik. Ustaw. z 2019 roku., pozycja. 1065).

Na czym polega uproszczona procedura?

Do budowy będzie można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy w trybie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku,Prawo budowlane, do którego należy dołączyć dokumenty o których mowa artykule 33 ustęp 2, punkt 1 – 2, między innymi.:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
a) papierowej – w 3 egzemplarzach albo
b) elektronicznej
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
Inwestor zobowiązany jest do złożenia „dodatkowych” oświadczeń, o których mowa w artykule 30 ustęp. 2a punkt 6-7 prawa budowlanego, potwierdzających że:
- planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;
- inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową - w przypadku nieustanowienia kierownika budowy (Inwestor sam pełni obowiązki kierownika budowy);
- dokumentacja, którą dołącza Inwestor do zgłoszenia, jest kompletna (urząd nie może wnosić o uzupełnienie ewentualnych braków).
Trwają pracę nad opracowaniem gotowych projektów domów do wykorzystania za darmo, projekty mają być dostępne na stronie internetowej w II kwartale br.

W przypadku wątpliwości, można kontaktować się:
- z organami administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Koninie Wydział Architektury i Budownictwa: https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjnepowiatu/starostwo-powiatowe-w-koninie/wydzialy-i-biura3/wydzial-architektury-ibudownictwa4.html;
- z organami nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie: http://pinb.powiatkonin.ibip.pl/public/.