Informacja o naborze wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 rok

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. |
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program Opieka wytchnieniowa edycja 2022 przekierowanie do informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - link tutaj