Informacja o naborze wniosków do programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 rok

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  3. o stopniu znacznym lub 
    b. o stopniu umiarkowanym albo 
    c. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 - przekierowanie do informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - link tutaj