INFORMACJA

PRZYJMOWANIE RACHUNKÓW I FAKTUR do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

FAKTURY I RACHUNKI należy składać osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychwale Plac Wolności 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

w terminie od 25 maja do 29 maja 2020 r.

UWAGA! Nie ma podziału na miejscowości.
Stypendium szkolne udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków imiennych, kwitariuszy i biletów imiennych za dojazd. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania wydatków na cele edukacyjne. Istotne jest, aby strój i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego zawierały adnotację ,,sportowe” .

Wnioskodawcy proszeni są o dostarczenie POTWIERDZEŃ PONIESIONYCH KOSZTÓW tj. faktur i rachunków imiennych (zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych) na łączną kwotę minimum 248,00 zł wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia, wystawionych po dniu 01.01.2020r. Paragony fiskalne nie są uwzględniane.

W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt
z pracownikami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale (tel. 63/ 248-10-41)
w celu uzgodnienia innego, dogodnego terminu.
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO
(okres rozliczenia II półrocze - od 01.01 do 30.06.2020 r.)

1. zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie,
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister (plecak szkolny),
4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie dresowe, lub dres – po 1 szt.),
6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
7. przybory i materiały do nauki zawodu,
8. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
9. drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki,
10. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty - od stycznia do czerwca 2020),
11. komputer PC/laptop (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
12. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek,
13. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
14. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
15. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych),
16. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę, z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zakwalifikowane do rozliczenia stypendium szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 powinna obejmować okres czasowy od stycznia do czerwca 2020 r.

Stypendia 2020_1