INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z uchwałą Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r. wynosi:
• 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wysokość należnej opłaty zależna jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby osób i wysokości stawki opłaty). W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – m.in. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie dziecka, śmierć mieszkańca, wyjazd osób na dłuższy pobyt za granicą czy w szkole, np. studia, powrót do domu z dłuższego pobytu poza miejscem zamieszkania), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Rychwała nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę uiszcza się bez wezwania co dwa miesiące, do ostatniego dnia miesiąca okresu, którego obowiązek ponoszenia dotyczy, tj.:
• do 28-go lutego,
• do 30-go kwietnia,
• do 30-go czerwca,
• do 31-go sierpnia,
• do 31-go października,
• do 31-go grudnia.
Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, który został podany właścicielowi w odrębnym zawiadomieniu, tytułem: opłata za odpady komunalne.
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

II. PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI

Zdecydowana większość właścicieli nieruchomości deklaruje selektywne zbieranie odpadów. Przypominamy o prawidłowym rozdzielaniu odpadów do poszczególnych worków i pojemników:
1) worek żółty na tworzywa sztuczne i drobne metale;
2) worek zielony na szkło;
3) worek niebieski na papier i tekturę;
4) worki brązowe na bioodpady;
5) pojemnik na popiół;
6) pojemnik na odpady zmieszane (odpady pozostałe po wydzieleniu odpadów przeznaczonych do segregacji).
Prosimy o dokładne segregowanie odpadów. W pojemniku na odpady zmieszane nie powinno być odpadów, które powinny być wrzucone do poszczególnych worków do selektywnej zbiórki ani popiołów, ani też odpadów, które należy odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (w tym odpadów budowlanych).
Informujemy, że zawartość pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi poddawana będzie kontroli. W przypadku, gdy pojemnik będzie zawierał odpady, które powinny być wysegregowane, odpady z pojemnika nie zostaną odebrane, a właściciel będzie miał obowiązek wydzielić ze zmieszanych odpadów odpady do selekcji. Dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpadów w następnym terminie odbioru (o ile pojemnik nie będzie zawierał odpadów selektywnie gromadzonych) pojemnik z odpadami zmieszanymi zostanie opróżniony. W przypadku, gdy sytuacja będzie się powtarzała, wówczas zostaną podjęte czynności administracyjne zmierzające do naliczenia opłaty dla właściciela nieruchomości w stawce dla odpadów niesegregowanych (20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość).

Zabronione jest spalanie odpadów w piecach i „ogniskach” oraz porzucanie ich w miejscach niedozwolonych, np. w lesie, rowie itd.

III. ODPADY Z DZAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W ramach systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy na zlecenie Gminy, w ramach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, odbierane są wyłącznie odpady komunalne wytwarzane na nieruchomościach zamieszkałych, powstające w ramach funkcjonowania gospodarstw domowych.
Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej powinien odbywać się w ramach odrębnej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a podmiotem świadczącym usługę odbierania odpadów komunalnych (podmioty wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej). Przedsiębiorcy zostaną poddani kontroli, podczas której zobowiązani są okazać umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz faktury potwierdzające płatności za usługę odbioru odpadów.