Z uwagi na trwające upały, powodujące ponadnormatywny pobór wody z urządzeń wodociągowych, a także prognozowane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza,

 


Burmistrz Rychwała w trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, wraca się z prośbą do Odbiorców Wody o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w szczególności:

o nie wykorzystywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania upraw rolnych, terenów rekreacyjnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych w godz. 19.00 – 22.00.

Zwiększona ilość poboru wody z wodociągu komunalnego może wpłynąć na chwilowe pogorszenie jej jakości oraz może być przyczyną spadku ciśnienia wody w sieci, okresowych braków i niedoborów wody, ponieważ wydajność urządzeń dostarczających wodę jest ograniczona.