Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, spowodowanych wystąpieniem suszy w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.

Rolnicy zgłaszający straty powinni w zgłoszeniach wykazać wszystkie uprawy, również te, w których nie wystąpiły szkody. W tym przypadku w kolumnie 4 należy wpisać zero. Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, do gminy w której jest siedziba gospodarstwa należy dostarczyć protokoły z pozostałych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale Biuro Obsługi Interesanta. Wnioski będą przyjmowane od 24 czerwca 2019 r. do dnia 8 lipca 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Druk zgłoszenia wystąpienia szkód i wniosku o oszacowanie strat można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale (Biuro Obsługi Interesanta) lub pobrać ze strony internetowej www.rychwal.pl.

Na podstawie zebranych zgłoszeń Zespół Komisji będzie prowadził lustracje na polach i na tej podstawie będzie weryfikował powstałe szkody i spisywał protokoły strat. Warunkiem oszacowania przez komisję zgłoszonych przez rolnika strat w poszczególnych uprawach jest zachowanie uprawy do momentu szacowania co umożliwi wykazanie realnych strat w protokole.

Proszę o bardzo dokładne i czytelne wypełnienie formularzy zgłoszeń strat ze szczególnym uwzględnieniem następujących informacji:

- dane osobowe rolnika (dowód osobisty), numer NIP oraz numer producenta rolnego,

- wyszczególnienie wszystkich upraw w gospodarstwie z uwzględnieniem upraw zniszczonych przez suszę oraz łącznej powierzchni gospodarstwa zgodnie z wnioskiem o dopłaty jaki został złożony do ARiMR na 2019 r. (grunty własne oraz dzierżawione tylko z terenu gminy Rychwał),

- Rzeczywista lub prognozowana sprzedaż w całym roku 2019 gatunki zwierząt oraz nazwa uzyskiwanego produktu zwierzęcego będących produkcją towarową w gospodarstwie.

Wyżej wymienione informacje są niezbędne do sporządzenia protokołu strat.

Informuję że zgodnie z ostatnim komunikatem z systemu monitoringu suszy rolniczej za 3 okres raportowania czyli od 11 kwietnia do 10 czerwca na terenie gminy Rychwał objęte zostały suszą: zboża jare i zboża ozime.

INFORMACJA PDF

HARMONOGRAM SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI