Wszyscy radni zagłosowali za przyszłorocznym budżetem Gminy i Miasta Rychwał. Uchwała w tej sprawie została podjęta, 29 grudnia 2017 roku podczas XL Sesji Rady Miejskiej w Rychwale, której głównym tematem było właśnie uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Wydatki na poziomie prawie 39 mln zł, dochody zamknąć się mają kwotą około 37 mln zł – tak przedstawia się budżet Gminy Rychwał na 2018 r. Podczas ostatniej w tym roku sesji, Rada Miejska podjęła również uchwały m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 150 tys. zł na zadnie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Rychwał, ul. Złotkowska, Złotkowy”, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2018-2032 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Rychwał na rok 2018. Rada przyjęła również plan swojej pracy oraz działań stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2018.

Przejdż do galerii>>>