29 grudnia 2017 roku odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej W Rychwale, której głównym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok. Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Wydatki na poziomie prawie 39 mln zł, dochody zamknąć się mają kwotą nieco ponad 36,5 mln zł – tak przedstawia się budżet Gminy Rychwał na 2018 r. Podczas ostatniej w tym roku sesji, Rada Miejska podjęła również uchwały m.in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2018-2032 i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Rychwał na rok 2018. Rada przyjęła również plan swojej pracy oraz stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2018.

rynek2018_11