Informacja dla osób, które złożyły wniosek o udział w projekcie "INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN GOLINA, RYCHWAŁ, TULISZKÓW I WIERZBINEK"

 

Lista Wniosków w ramach projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek

 

Gmina Rychwał publikuje listę wniosków złożonych w ramach naboru do ww. projektu. Na liście umieszczono informacje dotyczące kolejności w jakiej wnioski zostały złożone do tutejszego Urzędu (kolumna 2 listy) wraz z podaniem adresu nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz daty i godziny złożenia wniosku. Na liście umieszczono wnioski zgodnie z kolejnością (kolumna 1 listy) w jakiej będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów technicznych umożliwiających sprawne działanie instalacji fotowoltaicznej na danej nieruchomości. W przypadku gdy dana lokalizacja nie spełni wymogów technicznych umożliwiających sprawne działanie instalacji fotowoltaicznej, weryfikowane będą nieruchomości znajdujące się na liście rezerwowej. W następnej kolejności weryfikowane będą nieruchomości na których gmina realizowała przydomowe oczyszczalnie ścieków (zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 2 Regulaminu Naboru Wniosków w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” planowanego do realizacji przez gminę Rychwał).

Gmina Rychwał, do 31 sierpnia 2017 r. będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego wniosek w zakresie realizacji projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przewidywany termin rozstrzygnięcia ww. konkursu to luty 2018 r. Gmina Rychwał nie przewiduje realizacji projektu w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

Gmina Rychwał przygotowuje się do złożenia wniosku obejmującego 166 nieruchomości. W terminie do 4 sierpnia 2017 r. odbędą się oględziny w terenie, poprzedzone weryfikacją elektroniczną (sprawdzenie usytuowania dachu poprzez mapy internetowe), mające na celu sprawdzenie pod kątem technicznym, czy na danej nieruchomości możliwe jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej (weryfikacja pod kontem zacienienia, usytuowania dachu, itp.). Oględziny przeprowadzać będą pracownicy firmy Agrawit EkoEnergetyka Sp z o.o., ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa, której gmina Rychwał zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. Pracownicy po pozytywnej weryfikacji poproszą właścicieli nieruchomości o podpisanie umów, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA !

Jeżeli w oględzinach na nieruchomości nie będzie uczestniczył właściciel/właściciele nieruchomości, to zobowiązany jest on w terminie 5 dni od oględzin, dostarczyć do tut. Urzędu po dwa podpisane egzemplarze umów wraz z potwierdzeniem przelewu wkładu własnego w kosztach opracowania dokumentacji projektowej (123,00 zł).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umów tj. Umowy Użyczenia wraz z załącznikami oraz uiszczenie opłaty w wysokości 123,00 zł (100 zł netto, podatek VAT: 23,00 zł, brutto: 123,00 zł) z tytułu wkładu własnego w kosztach opracowania dokumentacji projektowej (tytuł przelewu: „Fotowoltaika – dokumentacja” imię i nazwisko wnioskodawcy). Całkowity koszt opracowania dokumentacji technicznej dla jednej lokalizacji wynosi netto: 269,88 zł, podatek VAT: 62,017 zł, brutto: 331,95 zł. Szacunkowy wkład własny w montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 kW to od ok. 2 000,00 zł do ok. 4 000,00 zł. Ostatecznie wysokość wkładu własnego mieszkańców ustalona zostanie po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski, podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.